Tầm nhìn và sứ mệnh


TẦM NHÌN: “Trở thành siêu thị ô tô số 1" cung cấp cho khách hàng mọi nhu cầu về vận tải.
SỨ MỆNH: “Ô tô An Sương mang lại cho bạn sự an toàn trên suốt hành trình, mang về cho bạn lợi nhuận kinh tế bội phần”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
  1. Chính trực: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
  2. Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.
  3. Công bằng: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
  4. Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.
  5. Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.